Drugscongres 2017: Lokale drugseconomieën en multi-agency aanpak op lokaal niveau

Over de studiedag:

Radicalisme, gewelddadig extremisme en terrorisme beheersen de actualiteit. Uit het Kanaalplan en het Belfi-project blijkt dat nogal wat terreurprotagonisten betrokken waren bij lokale drugseconomieën, waardoor ze vroeg of laat in de gevangenis belandden. Hen laten terugkeren naar de legale economie wordt bijzonder moeilijk. 

Een aantal van hen radicaliseert. Wie afhankelijk is van verdovende middelen, wordt nog sneller meegezogen in de neerwaartse spiraal van maatschappelijke kwetsbaarheid en perspectiefloosheid. Bovendien zijn de drempels naar de reguliere drughulpverlening groter voor wie tot een niet-westerse cultuur behoort.

Tijdens dit congres willen we inzicht krijgen in de dynamieken die de illegale drugseconomieën kenmerken. Hoe moet de samenleving hiermee omgaan? En hoe kunnen we voorkomen dat die voedingsbodems zich ontwikkelen? Interventies zijn nodig in meerdere sectoren.

Programma Schrijf in

 

Programma:

Voormiddag

9u00:

Onthaal deelnemers

9u30:

Verwelkoming door dagvoorzitter, Prof. Dr. Gert Vermeulen (UGent)

9u40:

Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block

10u05::

Minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid Jan Jambon

10u30:

Multi-agency aanpaak: AANPAK voor tal van fenomenen op lokaal niveau, Hans Bonte, burgemeester stad Vilvoorde

10u55:

11u20:

Panelgesprek met volgende sprekers:

  • Joost Bonte, straathoekwerker
  • Frank Mulleners, korpschef PZ MidLim
  • Khalid Benhaddou, imam en coördinator van het onderwijsnetwerk islamexperten 
  • Paul Van Deun, voorzitter VAD

12u30:

Vragen door het publiek

Namiddag

12u45:

13u45:

Namiddagsesses:

Sessie 1: Superdiversiteit en (drug)hulpverlening: mogelijkheden, successen en limieten van cultuursensitieve zorg

Meer info...

Sessie 2: Samen bouwen aan herstel: een stad als proeftuin

Meer info...

Sessie 3: Ervaringsdeskundige en professionele hulpverlener: gedeelde verantwoordelijkheid voor kwaliteitsvolle zorg?

Meer info...

Sessie 4: Multi-agency aanpak en beroepsgeheim: geen evidente combinatie

Meer info...

Sessie 5: Ondermijning in onze samenleving en hoe ermee omgaan op de diverse beleidsniveaus

Meer info...

Kies uw workshop

Sessie 1: Superdiversiteit en (drug)hulpverlening: mogelijkheden, successen en limieten van cultuursensitieve zorg

Etnisch-culturele minderheden of personen met een migratieachtergrond vinden nog steeds moeizaam de weg naar de juiste zorg. De zogenaamde superdiverse samenleving waarin we leven dwingt ons nochtans om rekening te houden met nieuwe culturele elementen die eigen zijn aan de identiteit van bepaalde zorgbehoevenden.

Hoe kunnen we deze elementen net als kracht gebruiken in een herstelproces? Wat bijvoorbeeld met spiritualiteit, religie en levensbeschouwing? In een panelgesprek staan we stil bij vragen die rijzen vanuit de drughulpverlening. We gaan op zoek naar oplossingen voor dit complexe vraagstuk. Sprekers: Mohamed Benhaddou (Averroes vzw) en Marc Tack (CGG Eclips), anderen: nog te bevestigen

Sprekers: Mohamed Benhaddou (Averroes vzw), Eva Blomme (Ugent), Charlotte De Kock (UGent), Dirk Geldhof (UAntwerpen) en Marc Tack (CGG Eclips).

Voorzitter: Filip De Sager (drugcoördinator Stad Gent)

Sessie 2: Samen bouwen aan herstel: een stad als proeftuin

Herstellen van een drugsprobleem is niet eenvoudig. Aangezien personen in herstel nogdagelijks geconfronteerd worden met uitsluiting (in hun buurt, maar ook op de arbeidsenwoningmarkt), is het voor hen een grote uitdaging om zich te re-integreren in demaatschappij.

Personen in herstel moeten hun drugsgebruik onder controle krijgen, maar ook(opnieuw) betrokken worden in het dagelijkse leven. Ondersteunende sociale netwerken,een veilige plaats om te wonen en activiteiten die betekenis geven aan het leven inherstel, zijn daarom cruciaal. Een (herstel)stad is hiervoor een ideale proeftuin. Zo’nstad huisvest immers diverse (publieke en private) partners in relevante domeinen zoalssociale tewerkstelling en welzijn. Die kunnen de toegang promoten tot werk, huisvestingen relaties.

In deze sessie bespreken we de principes en randvoorwaarden van een herstelstad.Samen proberen we tot concrete initiatieven te komen om van een stad een herstelgerichtesamenleving te maken.

Sprekers: Eva Christiaens (UGent), Charlotte Colman (UGent), Peter Dierinck (Kwartiermaken), HOP team Bethaniënhuis, Lisa Peeters (StigWa) en Dominique Van Der Beken (Perspectief, OCMW Gent).

Voorzitter: Dr. Charlotte Colman (IRCP, UGent) en Wouter Vanderplasschen (vakgroep Orthopedagogiek)

Sessie 3: Ervaringsdeskundige en professionele hulpverlener: gedeelde verantwoordelijkheid voor kwaliteitsvolle zorg?

Ervaringswerkers inzetten raakt alsmaar meer ingeburgerd in de (drug)hulpverlening.Er wordt steeds meer belang gehecht aan een gelijkwaardig partnerschap tussencliënten en professionele hulpverleners.

In deze workshop wisselen deskundigen en professionele hulpverleners ervaringenuit. Hoe werken ze samen? Wat zijn de voordelen en aandachtspunten? De sessiewordt ingeleid door een tandem van 5 sprekers, die telkens bestaat uit een ervaringsdeskundigeen een professionele hulpverlener. Daarna zorgt speeddating voor denodige interactie in kleine groepen.

Sprekers: Tijs Van Steenberghe (Expertisecentrum Quality of Life, Faculteit Mens& Welzijn, Hogeschool Gent), Tessa Windelinckx (Vlaams coördinator spuitenruil); Christophe Vanhuyse (Drugpunt Rhode & Schelde, Drugpunt Wetteren-Wichelen-Laarne), Marjolein Deceulaer (stafmedewerker herstelondersteunende zorg, PC Sint-Hiëronymus), Annemie Vanbussel (coördinatrice project Ervaringsdragers, CAW DeKempen), Jessica De Maeyer (HoGent), Cis Dewaele (stafmedewerker van het Steunpunt Algemeen Welzijnswerk, coördinator van Straathoekwerk), Louis Favril (UGent) en Freya Vanderlaenen (UGent).

Voorzitters: Cis Dewaele (stafmedewerker van het Steunpunt Algemeen Welzijnswerk, coördinator van Straathoekwerk), Prof. Dr. Freya Vanderlaenen (IRCP, UGent) en Jessica De Maeyer (HoGent)

Sessie 4: Multi-agency aanpak en beroepsgeheim: geen evidente combinatie

Om diensten en voorzieningen op een geïntegreerde manier te laten samenwerken,moet grondig nagedacht worden over hoe de uitwisseling van informatie kan gebeuren.Er is immers een spanningsveld tussen de toenemende vraag naar informatieuitwisselingen de vereisten van het beroepsgeheim. In deze sessie analyseren we ditspanningsveld vanuit diverse standpunten.

Sprekers: Valerie Van Peel (Kamerlid & OCMW-voorzitter, schepen Sociale Zakengemeente Kapellen), Joost Bonte (coördinator vzw VOS) en Prof. Dr. Tom Vander Beken (UGent) en Heleen Lauwreyns (UGent).

Voorzitter: Prof. Dr. Tom Vander Beken (IRCP, UGent)

Sessie 5: Ondermijning in onze samenleving en hoe ermee omgaan op de diverse beleidsniveaus

In heel wat grote steden zijn er wijken die vroeger volkswijken waren met veel socialecohesie. De sociaal-economische ontwikkelingen, en de daarmee gepaard gaandeheterogene samenstelling van de bevolking, hebben van deze wijken probleemzonesgemaakt. Er heerst criminaliteit en illegaliteit. De wijken zijn bijgevolg een biotoopvoor illegale drugshandel en illegale wapenhandel. Die activiteiten komen de financieringvan andere ongewenste bezigheden ten goede.

In deze werkgroep besteden we aandacht aan het ondermijnende karakter van dezeillegale activiteiten. We gaan na hoe de samenleving hiermee moet omgaan.

Sprekers: Freja De Middeleer (UGent), Prof. Dr. Pieter Tops (Universiteit Tilburg), Lies Deckers (UGent) en Audry Delvaux (UGent).

Voorzitter: Freja De Middeleer (UGent).

Vragen

Vragen voor de sprekers of betreffende het evenement:

twitter #drugscongres of mail events@politeia.be

Praktische info

Het drugscongres wordt georganiseerd door het ‘Institute for International Research on Criminal Policy’ (IRCP – Universiteit Gent) in samenwerking met Politeia.

Wanneer:Maandag 13 november

Waar:Het Pand – Gent (Onderbergen 1, 9000 Gent)

Kostprijs:125 euro (incl. btw, catering, documentatie)

 

Erkenningen: Baremische opleidingen, IGO en OVB zijn aangevraagd.

Doelgroepen: Politie, hulpverleners, lokaal beleid, sociale dienst, magistratuur, advocaten, preventiewerkers, beleidsmedewerkers, onderwijs…

Hoe geraak ik er?

TramVanaf Station Gent Sint-Pieters: Tram 1, halte Korenmarkt

Auto Parkeerroute naar parking P7 Sint-Michiels. De betaalparking bevindt zich op 50 meter van Het Pand.

Inschrijven

Inschrijven kan alvast via www.politeia.be of via mail.

Schrijf hier in

Vorige edities

Editie 2015 - Van Neerpelt tot Antwerpen: Drugbeleid op maat van de lokale noden

Editie 2016 - Alcohol & NPS: Irrelevantie van beleidsmatig verschil tussen legale en illegale drugs bewezen?